คำถาม

  1. ประโยชน์ที่ได้จากการฟังสัมมนา
  2. สามารถนำไปประยุกต์
  3. ท่านจะแนะนำบอกต่อคนอื่น
  4. สิ่งที่ท่านได้จากการฟังสัมมนาในครั้งนี้
  5. หัวข้อ EP ถัดไปที่สนใจ
40A13528AABB2A98CCD9EE636FA3BD6687E085B7