Level4

04 - OKRs Trainer

วัตถุประสงค์ : สร้างวิทยากรในการนำ OKRs ไปพัฒนาองค์กร

Step 1 ทักษะการเป็นวิทยากร

Micro Skill
ฝึกทักษะการนำเสนอ การสร้าง Engagement

Step 2 OKR overview

Micro Skill
ทักษะการนำ Workshop OKRs , KPI

Step 3 กำหนดทิศทาง

Micro Skill
ทักษะการนำ Workshop กำหนด Objective

Step 4 กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

Micro Skill
ทักษะการนำ Workshop การกำหนด Key Results (KRs) ในระดับองค์กร

Step 5 OKR Alignment

Micro Skill
ทักษะการนำ Workshop กำหนด OKRs ระดับบุคคล

Step 6 สร้างทีมและภาวะผู้นำ

Micro Skill
การฝึกปฏิบัติ การนำWorkshop การใช้ EG Brain ของทั้งองค์กร

Step 7 ติดตาม ปรับปรุง

Micro Skill
> ฝึกปฏิบัติใช้ระบบติดตามผลด้วย OKR software
> ทักษะการนำ Workshop การติดตามผล C.F.R

40A13528AABB2A98CCD9EE636FA3BD6687E085B7