THE OFFICIAL OKR ACADEMY THAILAND WEBSITE

okr logo

OKR Academy Thailand คือใคร

OKR Academy Thailand คือใคร เราคือทีมวิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญในทฤษฏี และปฏิบัติในหลากหลายวิชาชีพ โดยมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในองค์กรทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ และและองค์กรไม่แสวงหากำไร มามากกว่า 30 ปี
ปัจจุบันเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำศาสตร์การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลมาถ่ายทอดให้องค์กรในประเทศไทย โดยจัดตั้ง OKR Academy Thailand ซึ่งมีอุดมการณ์ร่วม (Alliance) ที่ใช้ Objective & Key Results (OKRs) มาพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกให้แก่บุคลากร ทีม และองค์กร โดยทีมวิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิ (Certified Consultant, Coach & Trainer) และมี OKR Master Trainer ที่ได้รับการรับรองจาก จาก OKR International จำนวนมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ OKR Academy Thailand ยังได้รับความไว้วางใจเป็น Official Trust Partner ของ OKR International อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

OKR International คือใคร

World leader in OKR Implementation,
Coaching and Training.

OKR International is a leading consulting & research company specializing in business performance. It operates programs in practice domains including strategy, human resource management, organization development and people development. Our core team of Professional OKR Practitioners offer OKR implementation consulting, coaching, training and OKR Certification globally.

ที่ปรึกษาในการวางระบบ OKRs
Implement OKRs

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วีระวัฒน์ พงษ์พยอม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
OKR Academy Thailand

“ในปี 2564 –2565 นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับโมเดลธุรกิจขององค์กรต่างๆ และ OKR Academy Thailand ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กรให้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการองค์กร ให้เติบโตทุกมิติ ในนามของผู้ก่อตั้ง และผู้ร่วมก่อตั้ง OKR Academy Thailand ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆกลุ่มที่ให้ความเชื่อมั่น และสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา และขอให้มั่นใจว่า OKR Academy Thailand ยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเทในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่งในการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

พันกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision)

พันกิจ (Mission)

มุ่งมั่นนำพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืน (To Transform Your Organization to be High – Performance Excellence & Sustainability)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาการจัดการองค์กรในประเทศไทยและ AEC ภายในปี 2566 (The Best Management Consulting Alliance in Thailand and AEC by 2023)

We are your Trusted Professional
Management Consulting Alliance

OKRs : Projects, Tasks or Activities

What is OKRs

OKR (Objective & Key Result)

Simple goal-driven management
เป็นวิธีการบริหารจัดการเป้าหมายที่เรียบง่าย และ เชื่อมโยงทั้งองค์กร เพื่อให้ทุกคนมุ่งทำสิ่งที่มีลำดับความสำคัญ ขององค์กร

KPI vs OKR

OKRs Elements

Objectives

What we want to achieve ประสบความสำเร็จในการใช้ Platform ใหม่

Key Results

How are we going to measure
our progress
ลดค่าใช้จ่ายด้าน Infrastructure
จาก X to Y

Initiatives

What we are going to do to reach our OKRs: Projects, tasks or activities
นำโครงการไปปฏิบัติ

Course and Service

เราทำอะไร

การปรับเปลี่ยนองค์กร • นวัตกรรม • การเพิ่มผลผลิต • วิธีปฏิบัติที่ดี

ปรึกษาแนะนำ
(Consulting)

ฝึกอบรมและโค้ชชิ่ง
(Training&Coaching)

พี่เลี้ยง
(Mentoring)

จัดกระบวนการเรียนรู้
(Facilitating)

ศึกษาและวิจัย
(Researching)

Example of Certified Course and Management Tools

Certified NLP for Transformational Coaches & Trainers Proactive Forum

Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith

Testimonial

News Feed

Testimonials

สิ่งสำคัญในการใช้ OKRs กับ WFH ในการสถานการณ์ COVID-19

สรุปจากบทความเรื่อง "OKRs In The Time of COVID-19"