เราคือใคร

ทีมวิทยากรที่ปรึกษาที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน (Alliance) ที่ใช้ OKR
ในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกแก่ บุคลากร ทีม และองค์กร

We are your Trusted Professional
Management Consulting Alliance

เราคือทีมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหาร
และการจัดการมืออาชีพที่คุณเชื่อมั่นและไว้วางใจได้

Right Now

Certified OKR Practitioner Level 1 and 2

Mission ที่เป็นไปได้ของ
คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

Mission & Vision

Mission

To Transform Your Organization to be High – Performance Excellence & Sustainability

Vision

The Best Management Consulting Alliance in Thailand and AEC by 2023

Our OKR Practitioners

We are your Trusted Professional
Management Consulting Alliance

OKRs : Projects, Tasks or Activities

What is OKRs

OKR (Objective & Key Result)

Simple goal-driven management
เป็นวิธีการบริหารจัดการเป้าหมายที่เรียบง่าย และ เชื่อมโยงทั้งองค์กร เพื่อให้ทุกคนมุ่งทำสิ่งที่มีลำดับความสำคัญ ขององค์กร

KPI vs OKR

OKRs Elements

Objectives

What we want to achieve ประสบความสำเร็จในการใช้ Platform ใหม่

Key Results

How are we going to measure
our progress
ลดค่าใช้จ่ายด้าน Infrastructure
จาก X to Y

Initiatives

What we are going to do to reach our OKRs: Projects, tasks or activities
นำโครงการไปปฏิบัติ

Course and Service

เราทำอะไร

การปรับเปลี่ยนองค์กร • นวัตกรรม • การเพิ่มผลผลิต • วิธีปฏิบัติที่ดี

ปรึกษาแนะนำ
(Consulting)

ฝึกอบรมและโค้ชชิ่ง
(Training&Coaching)

พี่เลี้ยง
(Mentoring)

จัดกระบวนการเรียนรู้
(Facilitating)

ศึกษาและวิจัย
(Researching)

Example of Certified Course and Management Tools

Certified NLP for Transformational Coaches & Trainers Proactive Forum

Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith

News Feed

Testimonials

สิ่งสำคัญในการใช้ OKRs กับ WFH ในการสถานการณ์ COVID-19

สรุปจากบทความเรื่อง "OKRs In The Time of COVID-19"