Contact Info
อ.นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ
Certified OKRs & Management Trainer, Consultant, Coach
Educations
ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MBA มหาวิทยาลัยชินวัตร
ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญด้าน

 • การประชุมและการนำเสนอ
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การประเมินองค์กรตามTQA
 • Strategic Management, Action Plan, KPI และ Benchmarking

ประสบการณ์ทำงาน

 • Academic Coordinator, องค์กรการค้าโลก
 • ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • วิทยากรที่ปรึกษาการจัดการและHR สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • หัวหน้าส่วนฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Learning & Education PricewaterhouseCoopers

ประสบการณ์ทำงานวิทยากรที่ปรึกษา

 • ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ประเมินองค์กรด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ทั้งภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจ
 • การปรับปรุงกระบวนการ การทำ Benchmarking เยี่ยมชม ดูงาน Best Practices
 • การวางแผนกลยุทธ์ Balance Scorecard, KPI, Action Plan ให้กับองค์กรเอกชนชั้นนำ ราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • จัดทำบทคัดย่อโครงการนวัตกรรมบัวบาน 2017 และ 2019 การประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • Performance Coach
Certified OKRs & Management Trainer, Consultant, Coach
40A13528AABB2A98CCD9EE636FA3BD6687E085B7