Objective & Key Results practitioner in action

หลักสูตรแบบ Online COURSE with Certificate

เคล็ดลับ จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ที่จะทำให้คุณ Upskill พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยการเรียนรู้ที่สะดวกกว่า เหมาะสมกับยุค COVID-19 พร้อมวุฒิบัตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ Profile ของคุณ !!!

รุ่นพิเศษ

ทุกหัวข้อ เรียนรู้ผ่าน Live สด สามารถถาม ตอบได้ทันที
เรียนผ่าน Platform Uttrlive ที่ทันสมัยรับจำนวนจำกัด
สอบถามข้อมูล ตารางเวลา ลงทะเบียนที่
FB Page : OKR Academy Thailand

สนใจลงทะเบียนติดต่อ 081-865-9679

(Early bird จ่ายเพียง 50%)

ผ่านอบรมมีวุฒิบัตรจาก OKR Academy Thailand
พิเศษ Certificate จาก John C. Maxwell Team
*(เฉพาะผู้ที่ผ่านกระบวนการทั้งหมด)

Online COURSE with Certificate

เราคือทีมวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญในทฤษฏีและปฏิบัติในหลากหลายวิชาชีพ โดยมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในองค์กรทั้งภาและเอกชน มากกว่า 20 ปี ปัจจุบันเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำศาสตร์การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลมาถ่ายทอดให้องค์กรในประเทศไทย โดยจัดตั้ง OKR  academy (Thailand)  และมีอุดมการณ์ร่วม(Alliance)  ที่ใช้   OKRs นำมาพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวก ให้แก่บุคลากร ทีม และองค์กรโดยทีมวิทยากรที่ได้รับการรับรอง(Certified) โดยตรงจากองค์กรเจ้าของลิขสิทธิ์

Step 1 : What is OKR?

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรมากกว่า 200 หน่วยงาน การบริหารยุทธศาสตร์ / การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การพัฒนาองค์กรและการบริหาร – ปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization

Step 2: Strategic Management

อ. ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านนโยบาย/แผนกลยุทธ์ TQA การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ CRM การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า Risk management Benchmarking Lean

Step 3: Goal & Objective

อ.นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ

ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล TQA Benchmarking การวางแผนกลยุทธ์ Balance Scorecard, KPI OKR Performance Coach

Step 4: OKR alignment

อ.วีระวัฒน์ พงษ์พยอม

อดีตผู้บริหารHR เครือเซนทรัลฯประสบการณ์กว่า 30 ปีความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาระบบบริหารผลงาน (Performance management) การพัฒนาบุคลากร (HR development) การบริการที่เหนือชั้น การออกแบบระบบบริหารทุนมนุษย์

Step 5: Leadership & Team

ดร นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล

40 ปี ในด้านบริหารธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ด้านจิตวิทยาและการโค้ช (BetterLife Coaching Academy) อดีตประธานกรรมการบริหาร (TRC Construction)

Step 6: Monitoring & C.F.R

อ.สิริวัฒนา เล็กสุวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษานวัตกรรม ให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้กับนักธุรกิจไทย และต่างชาติ เรื่อง Business Model การสร้าง Brand การสร้างภาวะผู้นำการทำงานนายกสมาคม ที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติ ประเทศไทย

Step1 มองภาพรวม

  • ความหมายและความสำคัญ (What is OKR?)
  • ความเหมือน/ความแตกต่าง OKRs VS KPIs
  • WHY OKRs?
  • ประโยชน์ที่ได้รับ

Micro Skill การแยกความแตกต่างระหว่าง OKR , KPI

Step 2 กำหนดทิศทาง

  • Aspirational Vs. Committed OKRs การกำหนด Key Results (KRs)
  • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และระดับความสำเร็จ
  • เทคนิคกำหนดการวัดผลลัพธ์เชิงปริมาณ

Micro Skill การกำหนด Key Results (KRs) ระดับองค์กร

Step 3 กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

  • Aspirational Vs. Committed OKRs การกำหนด Key Results (KRs)
  • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และระดับความสำเร็จ
  • เทคนิคกำหนดการวัดผลลัพธ์เชิงปริมาณ

Micro Skill การกำหนด Key Results (KRs) ระดับองค์กร

Step 4 ทำงานเป็นทีม

  • การกำหนด Key Results ระดับหน่วยงาน
  • วิธีการกำหนด แนวทางการทำงานเชิงริเริ่ม เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ (Initiative or Tactics )

Micro Skill การกำหนด OKRs ระดับบุคคล

Step 5 สร้างภาวะผู้นำ

  • EG Brain แบบทดสอบอัจฉริยะ (Emergenetics)
  • ช่วยทำงานให้เป็นทีม (Team Building)
  • ช่วยในการ ทำ OKR โค้ช

Micro Skill การใช้ EG Brain ของทั้งองค์กร และ กลุ่ม เพื่อหล่อหลอม ไปในทิศทางเดียวกัน

Step 6 ติดตาม ปรับปรุง

  • การสร้างระบบกำกับติดตาม ดูแลและทบทวน(OKR template)
  • การใช้เครื่องมือ Performance Coach อย่างเป็นระบบ (CFR) Conversation ,Feedforward, Recognition
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำ OKRs ไปใช้

Micro Skill การติดตามข้อมูลและประเมิน