Objective & key Results practitioner in action

หลักสูตรแบบ Online COURSE with Certificate

เคล็ดลับ จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ที่จะทำให้คุณ Upskill พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยการเรียนรู้ที่สะดวกกว่า เหมาะสมกับยุค COVID-19 พร้อมวุฒิบัตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ Profile ของคุณ !!!

รุ่นพิเศษ

ทุกหัวข้อ เรียนรู้ผ่าน Live สด สามารถถาม ตอบได้ทันที
เรียนผ่าน Platform Uttrlive ที่ทันสมัยรับจำนวนจำกัด
สอบถามข้อมูล ตารางเวลา ลงทะเบียนที่
FB Page : OKR Academy Thailand

สนใจลงทะเบียนติดต่อ 081-865-9679

(Early bird จ่ายเพียง 50%)

ผ่านอบรมมีวุฒิบัตรจาก OKR Academy Thailand
พิเศษ Certificate จาก John C. Maxwell Team
*(เฉพาะผู้ที่ผ่านกระบวนการทั้งหมด)

Online COURSE with Certificate

เราคือทีมวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญในทฤษฏีและปฏิบัติในหลากหลายวิชาชีพ โดยมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในองค์กรทั้งภาและเอกชน มากกว่า 20 ปี ปัจจุบันเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำศาสตร์การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลมาถ่ายทอดให้องค์กรในประเทศไทย โดยจัดตั้ง OKR  academy (Thailand)  และมีอุดมการณ์ร่วม(Alliance)  ที่ใช้   OKRs นำมาพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวก ให้แก่บุคลากร ทีม และองค์กรโดยทีมวิทยากรที่ได้รับการรับรอง(Certified) โดยตรงจากองค์กรเจ้าของลิขสิทธิ์

Step 1 : What is OKR?

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรมากกว่า 200 หน่วยงาน การบริหารยุทธศาสตร์ / การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การพัฒนาองค์กรและการบริหาร – ปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization

Step 2: Strategic Management

อ. ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านนโยบาย/แผนกลยุทธ์ TQA การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ CRM การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า Risk management Benchmarking Lean

Step 3: Goal & Objective

อ.นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ

ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล TQA Benchmarking การวางแผนกลยุทธ์ Balance Scorecard, KPI OKR Performance Coach

Step 4: OKR alignment

อ.วีระวัฒน์ พงษ์พยอม

อดีตผู้บริหารHR เครือเซนทรัลฯประสบการณ์กว่า 30 ปีความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาระบบบริหารผลงาน (Performance management) การพัฒนาบุคลากร (HR development) การบริการที่เหนือชั้น การออกแบบระบบบริหารทุนมนุษย์

Step 5: Leadership & Team

ดร นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล

40 ปี ในด้านบริหารธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ด้านจิตวิทยาและการโค้ช (BetterLife Coaching Academy) อดีตประธานกรรมการบริหาร (TRC Construction)

Step 6: Monitoring & C.F.R

อ.สิริวัฒนา เล็กสุวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษานวัตกรรม ให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้กับนักธุรกิจไทย และต่างชาติ เรื่อง Business Model การสร้าง Brand การสร้างภาวะผู้นำการทำงานนายกสมาคม ที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติ ประเทศไทย

Module 1

 • ความหมายและความสำคัญ (What is OKR?)
 • ความเหมือน/ความแตกต่าง OKRs VS KPIs
 • WHY OKRs?
 • ประโยชน์ที่ได้รับ

บทที่ 1

เวลา 30 นาที

ความหมายและความสำคัญ (What is  OKR?)

 • simple goal-driven management
 • OKR terminology
 • Strategic OKR vs Tactical OKR
 • Activity -based VS Value –based
 • Objective & Key Result
 • Stretched Goal

Micro Skill : การแยกความแตกต่างระหว่าง Terminology

บทที่ 2

เวลา 30 นาที

 • ความเหมือน/ความแตกต่าง OKRs VS KPIs
 • OKR Outcome KPI
 • การแปลง KPI เป็น OKR

Micro Skill : การแยกความแตกต่างระหว่าง OKR , KPI

บทที่ 3

เวลา 30 นาที

 • WHY OKRs?
 • องค์กรแบบใดที่ควรนำOKR มาใช้
 • รูปแบบการนำมาใช้
 • ประโยชน์ที่ได้รับ

Micro Skill : การนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Module 2

 • Strategic Management กับการกำหนด OKRs
 • การทบทวนวัตถุประสงค์หลักองค์กร และสื่อสารความคาดหวัง (Review Strategic OKRs)

บทที่ 1

เวลา 30 นาที

Strategic Management กับการกำหนด OKRs

 • ภาพรวมการบริหารยุทธศาสตร์
 • การกำหนดทิศทางองค์กร
 • การวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยสู่ความสำเร็จของยุทธศาสตร์

Micro Skill : การวิเคราะห์ทิศทางองค์กร

บทที่ 2

เวลา 30 นาที

เทคนิคถ่ายทอดวัตถุประสงค์ ตอบสนองเป้าหมายองค์กร (Objective Alignment)

 • การวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยสู่ความสำเร็จของยุทธศาสตร์
 • การกำหนด OKRs เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic OKRs)

Micro Skill : กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ

Module 3

 • Aspirational Vs. Committed OKRs (ความแตกต่างของ OKRs ที่อยากทำ กับ OKRs ที่ต้องทำ)
 • การกำหนด Key Results (KRs)
 • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และระดับความสำเร็จ
 • เทคนิคการกำหนดผลลัพธ์ที่วัดในเชิงปริมาณ และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

บทที่ 1

เวลา 30 นาที

Aspirational Vs. Committed OKRs (ความแตกต่างของ OKRs ที่อยากทำ กับ OKRs ที่ต้องทำ)

 • การกำหนด Objective &Key Results (KRs)
 • การกำหนด Objective
 • การกำหนด Key Result กิจกรรม ผลลัพธ์ เป้าหมาย กรอบเวลา ตัวอย่าง
 • การกำหนด Key Results (KRs) ที่สัมพันธ์กับObjective

Micro Skill : การกำหนด Objective & Key Results (KRs) ที่สัมพันธ์กัน

        

บทที่ 2

เวลา 30 นาที

เทคนิคการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และระดับความสำเร็จ

 • เป้าหมายที่ท้าทายควรอยู่ที่กี่%ของความสามารถ
 • Moonshot VS Roof shot
 • sprint project VS waterfall project
 • เทคนิคการกำหนดผลลัพธ์ที่วัดในเชิงปริมาณ
 • ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณแบบต่างๆ

Micro Skill : การกำหนด Objective & Key Results (KRs)

 เชิงปริมาณ

Module 4

 • การกำหนด Key Results ระดับหน่วยงาน/บุคคล
 • วิธีการกำหนด แนวทางการทำงานเชิงริเริ่ม เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ (Initiative or Tactics )
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ

บทที่ 1

เวลา 30 นาที

 • การกำหนด Key Results ระดับหน่วยงาน
 • OKR alignment ระดับองค์กร / หน่วยงาน
 • ตัวอย่างการกำหนด OKR ที่มี alignment
 • การกำหนด OKR ที่สนับสนุนหน่วยงานอื่น

Micro Skill : การกำหนด Objective & Key Results (KRs) ในระดับองค์กร/หน่วยงาน

บทที่ 2

เวลา 30 นาที

 • การกำหนด Key Results ระดับบุคคล
 • เทคนิคการกำหนดสัดส่วนKR ระดับบุคคล (70:20:10)
 • การพัฒนาตนเอง/ การพัฒนาภาวะผู้นำ 5 ระดับ

Micro Skill : การกำหนด Objective & Key Results (KRs) ระดับบุคคล

บทที่ 3

เวลา 30 นาที

 • วิธีการกำหนด แนวทางการทำงานเชิงริเริ่ม เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ (Initiative or Tactics )
 • ลักษณะของ initiative
 • การจัดทำ Work break down
 • การทำ Action Plan

Micro Skill : การจัดทำInitiative & Action plan

Module 5

 • การสร้างระบบกำกับติดตาม ดูแลและทบทวน (OKR template)
 • การใช้เครื่องมือ Performance Coach การสนทนาเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ OKR (Conversation, Feedforward, Recognition : CFR)
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จนำ OKRs ใช้ในองค์กร

บทที่ 1

เวลา 30 นาที

 • การใช้เครื่องมือในการติดตาม ทบทวน ผลลัพธ์ (OKR template)
 • บทบาทหน้าที่ OKR Champion/Facilitator (Team Lead)
 • กระบวนการทบทวน OKR

Micro Skill : การติดตาม ทบทวน ผลลัพธ์

บทที่ 2

เวลา 30 นาที

 • การใช้เครื่องมือ Performance Coach การสนทนาเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ OKR (Conversation, Feedforward, Recognition : CFR)
 • OKR Champion Competency
 • การสนทนาพูดคุยติดตาม (Conversation)
 • หลักการให้ Feedforward
 • การยกย่องชมเชย (Recognition)

Micro Skill : การสนทนาพูดคุยติดตาม การให้ Feedforward และการยกย่องชมเชย

บทที่ 3

เวลา 30 นาที

 • ทักษะการเป็น Performance Coach ติดตาม OKR
 • Mindset
 • การสร้างความสัมพันธ์
 • การฟัง
 • เทคนิคการตั้งคำถาม Coaching Model ติดตาม OKR
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จนำ OKRs ใช้ในองค์กร

Micro Skill : การโค้ช

        

40A13528AABB2A98CCD9EE636FA3BD6687E085B7