ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

      ข้าพเจ้าตกลงยินยอมเปิดเผยและให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่ บริษัท ทรีนิตี้คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อใช้ในการ/เพื่อวัตถุประสงค์รับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมจากบริษัท ทรีนิตี้คอนซัลแตนท์ จำกัด หรืออาจจะใช้ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล หรือกระทำการใดเพื่อประโยชน์ทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ ทางการตลาด เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น

      ทั้งนี้ บริษัท ทรีนิตี้คอนซัลแตนท์ จำกัด จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ และ/หรือที่ท่านไม่ให้ความยินยอม และบริษัท ทรีนิตี้คอนซัลแตนท์ จำกัด จะใช้มาตรการทางเทคนิคในปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค พ.ศ.2562