ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
Certified OKRs & Management Trainer, Consultant, Coach
Educations
ปริญญาเอก : ด้านการบริหารธุรกิจ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาโท : การวางแผนภาคและการวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เหรียญเงิน) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

ประสบการณ์และผลงาน

ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรมากกว่า 200 หน่วยงาน

 • การบริหารยุทธศาสตร์ / การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การพัฒนาองค์กรและการบริหาร – ปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Development, Change & Transformation)
 • การพัฒนาระบบ HR และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 • การปรับเปลี่ยน / ปรับปรุงกระบวนการ (Process Re – Design / Improvement)
 • การบริหารคุณภาพ (Quality Management) เน้นการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) และการพัฒนาคุณภาพการบริการ (Service Quality)
 • การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน (Compensation Management) และการบริหารผลงาน (Performance Management)
 • การโค้ชงานเพื่อความสำเร็จ การพัฒนาภาวะผู้นำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coaching : Life Coaching, Success Coaching, Brain-Base Coaching)
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
 • การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management) / การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีศักยภาพสูง (High Performance Organization)
 • การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative Research)
Certified : Management Development Consultant, Leadership, Diagnostic, Coaching, NLP, , Hypnotherapist, Psychometric etc.